Monthly Archives: Январь 2016

Հ. Թումանյան. Ամպն ու սարը

Արտասանում է՝  Օթարի Կականյանը 4 տարեկան

 

 

 

Реклама

Թումանյանի մանկական բանաստեղծությունները

ԾԻՏԻԿԻ ՕՐՈՐՔԸ

Կախված է ճյուղքից ճոճը ծիտիկի.
Փըչի՛, հովիկ, փըչի՛,
Ճոճն օրորվի, տանի բերի
Նանի՜, ծիտիկ, նանի՜։

Ծիտիկը անուշ երազ է տեսնում.
Փըչի՛, հովիկ, փըչի՛,
Ճոճն օրորվի, տանի բերի.
Նանի՜, ծիտիկ, նանի՜։

Բայց տես, ծիտիկը քընից չըզարթնի.

Կամա՛ց փըչի, կամա՛ց,
Ճոճն էլ զգույշ տանի բերի,
Նանի՜, ծիտիկ, նանի՜։

ԳՐԻՉ

Ի՞նչ կըլինի, ասա՛, գրիչ,
Ինձ էլ սիրես գոնե մի քիչ։
Ինչո՞ւ իմ մեծ քրոջ ձեռքին
Գրում ես միշտ վարժ ու կարգին.

Իսկ իմ ձեռքին խազմըզում ես
Սև ագռավի ճանկերի պես։
Ես քեզ վատ բան ի՞նչ եմ արել։
Ե՛կ, խնդրում եմ՝ ինձ համար էլ
Գրի էնպես արագ-արագ,

Էնպես ուղիղ, սիրուն, բարակ։
Գրիչը լուռ լըսում, լըսում,
Ճըռճըռում է ու խազմըզում,
Բայց այս անգամ արդեն կարծես,
Փոքրիկ ծտի ճանկերի պես։

ՔԱՄԻՆ

— Ո՜ւ-ո՜ւ-ո՜ւ…
Քամին է, քամին,
Տես անզգամին.
Բերան չունի՝ փըչում է,

Թևեր չունի՝ թռչում է,
Ձեռքեր չունի՝ քաշում է,
Իմ փոքրիկին քըշում է։

Կորի՛, դու քամի,
Անպիտան քամի։

Մի վախի, ջանիկ,
Փեշըս պինդ բռնի,
Ես թող չեմ անի,
Քամին քեզ տանի։

ԱՐՏՈՒՏԻԿ

Արտուտիկ,
Նախշուն տոտիկ
Իջնեն կալեր
Գողտիկ-մողտիկ,

Ընտրեն քարեր,
Ուտեն կուտիկ,
Կըծըլվըլան
Կըլթիկ-կըլթիկ։

ԱՄՊՆ ՈՒ ՍԱՐԸ

Ամպը եկավ նստեց սարին,
Նստեց սարի սուր կատարին։
— Լըսի՛, պապի՛, ասավ նրան,
Լավ օրերըդ անցան, կորան.

Խիստ սոսկալի
Ցուրտ է գալի։
Ասավ, գնաց։
Սարը կամաց
Մտավ սիպտակ

Վերմակի տակ։

ԿԱՆԱՆՉ ԱԽՊԵՐ

Է՜յ կանանչ ախպեր,
Է՜յ ճանանչ ախպեր,
Արի՜, քեզ հետ բե՛ր
Արևի շողեր.

Բեր անուշահոտ
Ծիլ, ծաղիկ ու խոտ,
Կարկաչուն վըտակ,
Երկինք կապուտակ,
Խատուտիկ հավքեր,

Զրընգան երգեր,
Գառների մայուն,
Խաղ, ուրախություն․
Է՜յ կանանչ ախպեր,
Է՜յ ճանանչ ախպեր։

ՈՒՐԱԳ ՈՒ ՍՂՈՑ

Մի՛ լինի ուրագի պես,
Միշտ դեպի քեզ, միշտ դեպի քեզ,
Այլ եղիր սղոցի պես,
Մին դեպի քեզ, մին դեպի մեզ։

ԾՈՒՅԼ ԱՂՋԻԿԸ

Բանն ի՞նչ կանեմ՝ կեղտոտ է,
Բամբակը կորիզոտ է,
Մետաքս պիտի, որ մանեմ,
Մաստակ պիտի որ ծամեմ,

Կտերը տիտիկ անեմ,
Անցնողին մըտիկ անեմ,
Ուտեմ, խմեմ,
Մթնի քնեմ։

ԼՈՒՍԱԲԱՑԻՆ
(Ժողովրդական)

— Ծուղրուղո՜ւ.
Աքլորը զիլ կանչեց թառին.
— Ճի՛կ-ճի՛կ, ճի՛կ-ճի՛կ,
Զարթնեց մթնում ծիտը ծառին։Ծուղրուղո՜ւ.
Խոսեց ծեգին երկրորդ բերան.
— Հո-հո՜, հո-հո՜,
Նախիրն արդեն հանդը տարան։

— Ծուղրուղո՜ւ.

Լույսը բացվեց երրորդ կանչին.
— Վո՛ւյ-վո՛ւյ-վո՛ւյ-վո՛ւյ,
Նստեց նանը տեղի միջին։

ՓՈՔՐԻԿ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾ

Եկավ գարուն, եկան հավքեր,
Տաքցավ արև, գլգլան ջրեր,
Եկան վարի-ցանքի օրեր։
Կռունկն ամոլ արեցի,Սագերն հորիք լըծեցի,
Ճնճղուկն հոտաղ վարձեցի,
Կաքավն հացվոր բռնեցի,
Արտ ունեի՝ վարեցի,
Ցորեն, գարի ցանեցի։

ԿՌՈՒՆԿՆԵՐ

Կը՜ռ կը՛ռ, կըռկըռան.
Կռունկները հա՛ թռան.
Կռունկների թևի տակ
Եկավ գարուն մեր դռան

ԱՐԱԳԻԼ
(ժողովրդական)

Արագի՛լ, բարով եկար,
Հա՜յ, արագի՛լ, բարով եկար.
Դու մեզ գարնան նշան բերիր,
Մեր սրտերը ուրախ արիր։

Արագի՛լ, երբ գընացիր,
Դու մեզանից երբ գընացիր,
Հա՜ փըչեցին բուք ու բորան,
Ծաղիկները ամեն տարան։

Արագի՛լ, բարով եկար,

Հա՜յ, արագի՛լ, բարով եկար.
Բունըդ շինիր էն հին ծառին
Մեզ մոտ մնա ամբողջ տարին։

ԾԻՏԸ

Հուռին գնաց բանջարի,
Բանջար չեղավ՝ խոտ եղավ,
Խոտի տակին ծիտ եղավ,
Ծըլվըլալեն դուրս թռավ։

Ծիտը թռավ գերանին,
Կանաչ խոտը բերանին։

ՓԻՍՈՆ

Փիսոն, փիսոն մլավան,
Թավրիզ թողեց, փախավ Վան,
Լեզուն թաթխան, երկար պոչ,
Ինչ որ ուզեց, ասին՝ ո՛չ։Փիսոն գնաց գողեգող,
Փորը դատարկ, սիրտը դող,
Դունչը մեկնեց կովկիթին,
Շերեփն իջավ ճակատին։

ԱՂՎԵՍԸ

Աղվեսն եկավ բարձըր սարից,
Հարցմունք արավ լիքը թառից.
Մեծ խորոզ է հարկավոր ինձ.
Քաղցած աղվեսն, ագին ծաղիկ։

Աղվեսն հագել քուրքը դեղին,
Պըտուտ կուգա շուրջը գեղին.
Ջուր կըտըրվեց տատիս լեղին.
Դեղին աղվեսն, ագին ծաղիկ։

Աղվեսն ասավ պառավ տատին.

«Մըտիկ չեմ տա ձեռիդ փետին,
Կարոտել եմ թըմփլիկ ճուտին».
Անվախ աղվեսն, ագին ծաղիկ։

Աղվեսն եկել, նստել դեզին,
Երկար ագին ծըռել վըզին,

Աչք է ձըգել մեր խորոզին…
Էն գող աղվեսն, ագին ծաղիկ։

Մին էլ կանչեց տատըս պառավ.
Ամա՜ն, հասե՜ք, տարա՜վ, կերա՜վ…
Գըլխիս էս ի՞նչ փորձանք բերավ

Անտեր աղվեսն, ագին ծաղիկ։

Ա՛յ իմ խորոզ, կարմիր խորոզ,
Ման կուգայիր գոռոզ-գոռոզ.
Փետուրդ արավ ողջ դար ու փոս
Էն չար աղվեսն, ագին ծաղիկ։

Աղվե՛ս, աղվե՜ս, փոքրիկ գազան,
Ոտներըդ կարճ ու խիստ վազան,
Շըներն ամեն քեզ չըհասան,
Ճարպիկ աղվես, ագին ծաղիկ։

ՇՈՒՆԸ

Հաֆ-հա՛ֆ, հաֆ-հա՛ֆ,
Ահա այսպես
Հաչում եմ ես,
Հաֆ-հա՛ֆ, հաֆ-հա՛ֆ.

Ու տունն այսպես
Պահում եմ ես։
Թե գա մեզ մոտ
Մի հին ծանոթ,
Մոտն եմ վազում,

Պոչըս շարժում։
Բայց թե մի գող,
Չար կամեցող
Ուզի թաքուն
Մտնի մեր տուն,―

Հաֆ-հա՛ֆ, հաֆ-հա՛ֆ,
Ահա այսպես
Հաչում եմ ես.
Հաֆ-հա՛ֆ, հաֆ-հա՛ֆ,
Ու տունն այպես

Պահում եմ ես։

ԱՌԱՋԻՆ ՁՅՈՒՆԸ

― Վա՜յ, մայրի՛կ ջան, տե՜ս,
Բակն ու դուռը լի
Ինչքա՜ն սպիտակ
Թիթեռ է գալի…

Էսքան շատ թիթեռ
Չեմ տեսել ես դեռ։
― Չէ՛, իմ անուշիկ,
Թիթեռներ չեն էտ.
Թիթեռներն անցան

Ծաղիկների հետ։
Էտ ձյունն է գալի,
Փաթիլն է ձյունի,
Որ կարծես սպիտակ
Թիթեռնիկ լինի։

ՓԻՍԻԿԻ ԳԱՆԳԱՏԸ

Փիսիկը նըստել
Մի մութ անկյունում,
Ունքերը կիտել
Ու լաց է լինում։

Մոտիկ է գալիս
Մի ուրիշ կատու.
— Ինչո՞ւ ես լալիս,
Ա՛յ փիսիկ ջան, դու…
— Հապա ի՞նչ անեմ,

Որ լաց չըլինեմ.—
Գանգատ է անում
Փիսոն տըխրադեմ։
Էն Համոն թաքուն
Մածունը կերավ,

Գընաց տատի մոտ
Ինձ վրրա դըրավ։
Հիմի տատիկի
Ետևից ընկած,
Ինձ են ման գալի

Մի-մի փետ առած
Էն քոթոթ Սուրենն,
Անոն ու Մոսոն։
Ո՞ւր է, ասում են,
Ո՞ւր է գող Փիսոն,

Ա՜խ, թե մի գըտա՜նք,
Մածուն ցույց կըտա՜նք.
Էսպես բան սարքեց
Էն Համոն իմ դեմ.
Ի՞նչ անեմ հապա,

Որ լաց չըլինեմ…
Ու Փիսոն նըստել
Մի մութ անկյունում,
Ունքերը կիտել
Ու լաց է լինում։

ՄԱՐՏ

Ա՜խ, է՜սպես էլ գիժ ամիս.
Մարդու հանգիստ չի տալիս։
Էսօր ուրախ օր կանի,
Վաղը անձրև ու քամի.

Առավոտը պայծառ օդ,
Կեսօրը մութ ու ամպոտ։
Մին հագնում է սպիտակ,
Մին կանաչին է տալիս.
Մի օր ցուրտ է, մի օր տաք,

Մին խնդում է, մին լալիս…
Ա՛խ, է՜սպես էլ գիժ ամիս։

 

 

 

Կարդում, խաղում և սովորում ենք Թումանյան

Նախագիծն իրականացվում է նախակրթարանի 2-4 տարեկանների խմբում

Նպատակը՝ գրավիչ, կենդանի գործունեության ձևերի միջոցով, Թումանյական / մանկական/ ստեղծագործությունների յուրացում:

Խնդիրները

  • Խոսքի զարգացում
  • Բառապաշարի հարստացում, լեզվական կառույցների յուրացում
  • Ստեղծագործական երևակայության զարգացում
  • Տեխնոլոգիական հմտությունների մշակում, կատարելագործում

Read the rest of this entry

Առցանց շաբաթվա նախագիծ

9.00-10.00 Առավոտյան ծես, բարի լույս:

Միջավայրի խնամք, խնամում ենք սենյակային բույսերին և ծաղիկներին:
Ես ինքնուրույն եմ. Հագուստը, կոշիկները հագնում ենք  ինքնուրույն:
Դիտարկումներ օրվա մասին՝ պատշգամբից, բակից, պատուհանից:
Ինչպիսին է օրը՝ անձրևոտ,, ձյունոտ, արևոտ, ուրախ, մռայլ, թե՞ տխուր: Read the rest of this entry

Հեռավար ուսուցման աշխատանքային նախագիծ. Հունվարի 18 — ից հունվարի 22

IMG_20151221_122130_1
9.00-10.00 Առավոտյան ծես, բարի լույս:
Միջավայրի խնամք, խնամում ենք սենյակային բույսերին և ծաղիկներին:
Ես ինքնուրույն եմ. Հագուստը, կոշիկները հագնում ենք ինքնուրույն:
Դիտարկումներ օրվա մասին՝ պատշգամբից, բակից, պատուհանից:
Ինչպիսին է օրը՝ անձրևոտ,, ձյունոտ, արևոտ, ուրախ, մռայլ, թե՞ տխուր:

Ուրախ նախավարժանք, մարմնամարզական ստուգատես:
Պատրաստվում ենք մարմնամարզական ստուգատեսին:
Կատարում ենք հետևյալ վարժությունները.
Գլուխկոնծիներ.
Գլորումներ
Քայլել ուղիղ գծի վրայով
10:00 — 10:30
Հիգիենայի ժամ: Լվանում ենք մեր ձեռքերը և պատրաստվում նախաճաշին: Ինչպե՞ս ճիշտ լվացվել:

10:30 — 11:00 -համեղ և ուրախ նախաճաշ:
Օգնում ենք մեծերին նախաճաշը պատրաստել:

11:00 — 12:30
Շաբաթվա ոտանավորներ, ասիկներ և խաղիկներ
Մատնախաղեր

Հոռոմ-Հոռոմ կանչեցին,
Հոռոմի ձին թամբեցին,
Հոռոմը գնաց բանջարի,
Բանջար չկար, խոտ կար,
Խոտի տակին ծիտ կար,
Ծիտը թռավ դուս,
Ասաց՝ Հոռոմ, աչքդ լուս:

Ճկութիկն ասաց՝ անոթի եմ,
Աման լիզող ցուցամատն ասաց՝ եկեք ուտենք,
Երկար, լոլոզ միջնամատն ասաց՝ ի՞նչ ուտենք,
Մատնեմատն ասաց՝ Աստված կտա,
Ճկութիկն ասաց՝ բա որ չտա,
Բութմատն ասաց՝ գողանանք, ուտենք:
-Ի՜նչ ասեցիր, ի՜նչ ասեցիր:
Վրա տվին, տուր տվեցին,
Բութմատիկին դնգստեցին,
Կարճ ու փոքրիկ թողեցին:

Ծիտիկ

Ծիտ եմ, ծիտ եմ,
Ծլվլում եմ,
Ճիկ-ճիկ-ճիկ,
Ոստոստում եմ,
Թռչկոտում եմ,
Տիկ-տիկ, տիկ,
Արի, թևիկ,
Արի փետրիկ,
Որ ես դառնամ
Փոքրիկ ծիտիկ,
Փոքրիկ ծիտիկ,
Պիծիկ միծիկ,
Թըռռ…

ԻՐԻԿՈՒՆ

Հովհաննես Թումանյան

Արևը շատ էր հոգնել, ման էր եկել ամբողջ օրը.
«Հերիք է, ասավ,
Գնամ պառկեմ ու քնեմ»։
Տերևը ուրախ սըվսըվում էր, որ կանգ առավ.
«Էս ի՞նչ է, ասավ,
Արևն էլ չի երևում.
Ես էլ պառկեմ ու քնեմ»։
Թռչնակը երգում էր ծառի վրա, հանկարծ լռեց.
«Էս ի՞նչ է, ասավ,
Ո՛չ տերև է սըվսըվում,
Ո՛չ արևն է երևում.
Ես էլ գնամ ու քնեմ»։
Նապաստակը ոստոստում էր թփերի տակ, որ ականջը սրեց.
«Էս ի՞նչ է, ասավ,
Ո՛չ թռչնակ է ծըլվըլում,
Ո՛չ տերև է սըվսըվում,
Ո՛չ արևն է երևում.
Ես էլ գնամ ու քնեմ»։
Որսկանը անտառում որս էր որոնում, կանգնեց.
«Էս ի՞նչ է, ասավ,
Ո՛չ նապաստակ է վազ տալի,
Ո՛չ թռչնակ է ծըլվըլում,
Ո՛չ տերև է սըվսըվում,
Ո՛չ արևն է երևում․
Ես էլ գնամ ու քնեմ»։
Լուսինը ծագեց, ցած նայեց, տեսավ.
«Ի՜նչ լավ է, ասավ,
Ո՛չ որսորդ է ման գալի,
Ո՛չ նապաստակ վազ տալի,
Ո՛չ թռչնակ է ծըլվըլում,
Ո՛չ տերև է սըվսըվում,
Ո՛չ արևն է երևում.
Մենակ ես եմ որ անքուն
Քեֆ եմ անում երկնքում»

Շաբաթվա երգ Արևների շարք
Այ իմ գնդակ
Փայտե Ձիուկ

Տրո՛փ, տրո՛փ, տրո՛փ,
Վազե, ձիուկ, հո՛պ,
Քարեն վեր,
Դարեն վեր,
Սիրուն ձիուկ,
Դեպի լեռ.
Տրո՛փ, տրո՛փ, տրո՛փ,
Հո՛պ, հո՛պ, հոպ:

Թա՛փ, թա՛փ, թա՛փ,
Գետեն անցիր ափ,
Մի՛ վազեր,
Մի՛ կոտրեր,
Կարմիր ձիուկ,
Իմ ոտներ.
Թա՛փ, թա՛փ, թա՛փ,
Ա՛փ, ա՛փ, ա՛փ:

Պռու՛, պռու՛, պռու՛,
Այժմ կեցիր դու,
Ու արի,
Կեր գարի,
Գիրուկ ձիուկ
Քաջարի.
Պռու՛, պռու՛, պռու՛,
Դու՛, դու՛, դու՛:

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԼՈՇՄՈԲ.
Սառցաբեկոր
Խնդիրներ – Պարզել, թե ի՞նչ է սառույցը/ լողում է, հալվում է/, ինչի՞ց է սառույցը պատրաստված:
Անհրաժեշտ նյութեր– սառույցի կտորներ, սառը ջուր , տաք ջուր, տարբեր չափի տարրաներ
Նախ երեխաները սկսում են հետազոտել, պարզել ,թե՛ ինչպիսի՞ն է ջուրը , ջրի ձևը
Հարց- Եթե ջուրը հեղուկ է, այն կարո՞ղ է լինել պինդ:
Ի՞նչ կպատահի ջրի հետ ,եթե այն շատ ուժեղ սառեցնենք:
Առաջադրանք
Ինչպիսի՞ ձև ունի սառույցի կտորը:
Կարելի՞ է սառույցը ջրի պես լցնել:
Սառույցը պինդ է ,թե՞ ոչ:
Վերցրեք սառույցի կտորը ,դրեք ջրի մեջ և դիտարկեք ,թե այն ինչպես է լողում:
Սառույցի ո՞ր մասն է լողում ջրի երեսին:
Սառը ծովերում լողում են հսկայական սառցաբեկորներ:
Երեխաները ծնողների օգնությամբ համացանցից գտնում են սառցաբեկորների նկարներ և տեսաֆիլմեր:
Ֆիլմերը և նկարները դիտելուց հետո պատմում են իրենց տեսածի մասին. ի՞նչ տեսան, ի՞նչ իմացան:

Փորձերի նկարագրությունները

1. Երկու թասով սառույց բերել ներս, մեկը թողնել , որ ինքը իրեն հալչի , իսկ մյուսը դնել վառարանի մեջ: — Ո՞րը շուտ կհալչի
2. Սառույցը գցել տաք և սառը ջրի մեջ.
3. Կաթիլանկարչություն. — Սառույցը դնել գունավոր խոհանոցաին տախտակի վրա և թողնել հալչի , հալչելուց հետո գոյանում է կաթիլ. Փոքրիկ փայտիկի օգնությամբ նկարել կաթիլի վրա :
Ձյուն .
Ձյունը բերել ներս, լցնել տարբեր տարաների մեջ, և ձյան վրա լցնել աղ,սոդա, շաքարավազ. գունավոր գուաշի ` կաթիլներ,
Բլբլոցներ.
Ձյան գույնը ,
Ձյան ձայնը ,
Ձյան հոտը ,
Քայլք ձյան վրա — և հաշվել ոտնահետքերը :

ՇԱԲԱԹՎԱ ՀԵՔԻԱԹ — Ճամփորդները
Հովհաննես Թումանյան ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ
Հեքիաթներ

12:30 — 13:00 — ճաշ
13:00 – 15:30 -քուն
15:30 – 16:00 -ետճաշիկ

Բոլոր նյութերը տեսագրել:

Իմ արձակուրդային նկարաշարը. Օթարի Կականյան

Իմ տեխնոլոգիական կոլաժը. Դավիթ Բլեյան

Դավիթ Բլեյանի համար էլ իր առցանց, քույրիկների-ախպեր Արմենի վարպետությամբ, ուսուցման շաբաթի ամփոփիչ օրն էր՝ ամենահագեցածը, խելահեղը, ինչպես մեր մանկավարժական հավաքը… Մի օրվա մեջ՝ առերեսում այսքա՜ն չնաշխարհիկ քույրիկների հետ… Դավիթը, ինչպես Արևիկ Տատինցյանը, սառնասիրտ, ոչ միայն գլուխը չկորցրին, այլև կոլաժի բերեցին տեխնոլոգիական հնգօրյա չարչարանքը Դավթի… Ստացվեց, գիտե՞ք, ահա այդ կոլաժը՝ իսկական հաշվետվություն…